Technologie Internetowe S.A.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
Dane kontaktowe
Wyślij zapytanie
Sklep TI
Sklep Technologie Internetowe S.A.
Sklep Acronis
Sklep z programami firmy Acronis
Ogłoszenia »
Technologie Internetowe S.A.


Dodane: Dn. 16.05.2014 godz. 12:45
Dotyczy: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Poz., Technologie Internetowe Spółka Akcyjna w Warszawie, KRS 0000095071, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, wpis do rejestru: 28 luty 2002r.

Zarząd Technologie Internetowe Spółki Akcyjnej zgodnie z art.395§2, art.399§1 k.s.h. oraz §29 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje w dniu 11.06.2014r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 6 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
6. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2013 na pokrycie straty z lat ubiegłych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.


Prezes Zarządu
Jakub Biecek

Dane:
Technologie Internetowe Spółka Akcyjna
ul. Kondratowicza 37/210
03-285 Warszawa
NIP: 946-20-68-994
REGON: 430854048
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000095071.
Wysokość kapitału zakładowego: 250 000,00 zł

Adres korespondencyjny:
Technologie Internetowe Spółka Akcyjna oddział Częstochowa
ul. Kawia 4/16 lok 301
42-200 Częstochowa

Ogłoszenie do pobrania w formacie PDF


Dodane: Dn. 06.06.2013 godz. 11:46
Dotyczy: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Poz., Technologie Internetowe Spółka Akcyjna w Warszawie, KRS 0000095071, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, wpis do rejestru: 28 luty 2002r.

Zarząd Technologie Internetowe Spółki Akcyjnej zgodnie z art.395§2, art.399§1 k.s.h. oraz §29 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje w dniu 28.06.2013r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 6 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
6. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2012 na pokrycie straty z lat ubiegłych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.


Prezes Zarządu
Jakub Biecek

Dane:
Technologie Internetowe Spółka Akcyjna
ul. Kondratowicza 37/210
03-285 Warszawa
NIP: 946-20-68-994
REGON: 430854048
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000095071.
Wysokość kapitału zakładowego: 250 000,00 zł

Adres korespondencyjny:
Technologie Internetowe Spółka Akcyjna oddział Częstochowa
ul. Kawia 4/16 lok 301
42-200 Częstochowa

Ogłoszenie do pobrania w formacie PDF